Species

Appias tsurui Matsumura, 1909

    tsurui Matsumura, 1909

Original Description

tsurui Matsumura, 1909

Taxonomic history

Originally described as tsurui Matsumura, 1909

Remarks

Original description not seen / checked!