Species

Ornithoptera richmondia (Gray, [1853])

Class   Insecta
Order   Lepidoptera
Family   Papilionidae
Subfamily   Papilioninae
Tribe   Troidini
 

Countries

Australia.