Species

Papilio (Druryia) epiphorbas Boisduval, 1833

Class   Insecta
Order   Lepidoptera
Family   Papilionidae
Subfamily   Papilioninae
Tribe   Papilionini
 

Countries

Madagascar